เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

229109

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เจ้าของผลงาน : นางสาวพึ่งพร บุญสืบ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพมงคลรังษี