เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

C382AF30 EBC9 491E 8BCB F57D218036E1

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม-เที่ยวทิพย์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : ครูพรประภัสสร์ ไมตรีเวช  ตำแหน่ง  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี