เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 6365188

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยาง ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี