เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกวีดีโอ

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การหาค่าความจริงของประพจน์โดยใช้แผนภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา