เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

titlee8

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : พื้นที่ผิวของพีระมิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เจ้าของผลงาน : นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา