เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

              

15360

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : Le genre des mots français. การแยกเพศคำนามในภาษาฝรั่งเศส✨ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English Program) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์