เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

01

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : แบบฝึก 6 ท่าพื้นฐานเพิ่มทักษะกีฬาว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 เจ้าของผลงาน : นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง