เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น   

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายสุรวัจน์  สุคนธมณี  ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี