เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

งานนำเสนอ2

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายรภัทกร  สุขช่วย 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี