เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 ปกงานนำเสนอ วันทนา

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : แม่เหล็กไฟฟ้า   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาววันทนา  พวงแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี