เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 17506311

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

ครูวิรัญญา บุตรนุช