เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก

messageImage 1624517737731

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้   การหาลิมิตของลำดับอนันต์  สำหรับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

เจ้าของผลงาน  นางสาวพิมพ์ชนก  ปทุมธนรักษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี