เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

จำนวนเต็ม

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเรือง ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม