เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

pictureปกคลิปการสอน

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : Reading Techniques สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4