เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และวางแผนการดำเนินงานต่อในปีการศึกษา 2564 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.นุชนาถ สอนสง เป็นผู้รายงานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีNWRอิอิ

14635  14935   14942