เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้ส่งบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Google Meet Online ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

นตรpng