เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพม.กาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร งานประชาสัมพันธ์และครู ICT

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรม

พนมทวนชนูปถัมภ์