เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

LINE ALBUM KN NEWS ๒๒๐๑๐๖ 0 0


 คณะรองผู้อำนวยการเข้าศึกษาโรงเรียนต้นแบบในการฝึกภาคสนามโครงการพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ