เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

ซักซ้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ซึ่งทางโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้ฟักข้าว ฐานการเรียนรู้จิตอาสาทำดี ฐานโรงเรียนธนาคาร ฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ฐานดนตรีไทย

โดยมี ผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นผู้นำคณะกรรมการซักซ้อม พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

 

3364 2

3364 ๒๑๐๓๑๑ 5