เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี จัดการอบรมออนไลน์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
สำหรับผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ และงาน ICTของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30-16:30น. ผ่านระบบ Google Meet
ข่าวสวกจ

ข่าวสวกจ2jpg