เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
โดย ผอ.วิชญาณี  บุญทวี และคณะครู ICT เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ส่งผลงานค่ะ ๒๑๐๖๐๗