เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วัน เสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในด้านการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการสร้างเว็บไซต์ คลังสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมผลงานในการพัฒนาวิชาชีพ และความก้าวหน้าในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรแกนนำในการดำเนินการขยายผลไปยังครูและบุคลากรในส่วนงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

Web 10

อบรมพัฒนาเว็บไซต์ 5664 ๒๑๐๖๐๖ 1     อบรมพัฒนาเว็บไซต์ 5664 ๒๑๐๖๐๖ 2   อบรมพัฒนาเว็บไซต์ 5664 ๒๑๐๖๐๖ 3  อบรมพัฒนาเว็บไซต์ 5664 ๒๑๐๖๐๖ 4