เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้จัดอบรม เรื่อง การอบรมออนไลน์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

  โดยมีคุณครู นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมเป็นคณะวิทยากรการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการและคุณครูวิรัญญา บุตรนุช และ คุณครูสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย

Template2