เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ดำเนินการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพัก โดยได้รับความร่วมมือจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช ในการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการมาเรียนในรูปแบบ ON-SITE โดยผลการตรวจของนักเรียนทุกคนเป็นลบ

ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

 

64 12