เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และขอมติที่ประชุมในการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ ๒ แบบ On-Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) โดยมีนางวันทอง วีระชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานในการประชุม ณ เกียรติยศสระทองขาว โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

64 11