เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ นำโดยผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว และคณะครู

ดำเนินการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน

64 10