เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว และคณะครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในโรงเรียน

ณ แปลงนาข้าวภายในโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

 

64 9