เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 8 พ.ย. พ.ศ. 2564  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กับผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
เพื่อประกอบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมินของ ก.ค.ศ. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

 

64 7