เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 2 พ.ย. พ.ศ. 2564  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ โดยผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และประกาศผลการเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ณ บริเวณใต้อาคาร 3 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

64 6