เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว และคณะครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ โดยท่านผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบต่าง ๆ ให้กับคณะครู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

64 2