เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                                 ผูู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวนการ และคณะครูฝ่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรโยคน้อยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน smss

100