เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนางภิญญาพรรษฆ์  พุทธิมาโน โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

นำเสนอการนิเทศ ติดตาม ครูภิญญาพรรษฆ์ 2564