เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00น. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้ารับการนิเทศ ดร.นุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะนิเทศดังนี้ นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ นางวิชญานี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ และดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ซึ่งการนิเทศครั้งเพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เพื่อทราบความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

24 06 64 นิเทศติดตาม

 20210624 133140  20210624 133125  20210624 133132  20210624 133108 

 20210624 133151  20210624 133158  20210624 133537  20210624 133537

20210624 133554  20210624 133608  20210624 133617  20210624 133630

20210624 13322020210624 134420  20210624 140334  20210624 143739