เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คณะสภาและนักเรียนร่วมกิจกรรมน้องส่งพี่  เพื่อแสดงความยินดี  อำลา  และอวยพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่าเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตที่เป็นข้อคิดให้แกนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาและคณะครู

65 22