เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการกล้าแสดงออก ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ

65 21