เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี


210