เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ม.สวนดุสิต


205