เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รางวัลชมเชย เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565


201