เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565


LINE ALBUM KN NEW 2565 221009 191