เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

           ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมผู้บริหารและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี” ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้บุคลากรในสังกัดได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มุ่งมั่นในการพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ในการนี้ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงาน         เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้มอบหมายให้ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล และ ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัด การเรียนรู้เชิงรุกด้วยการบูรณาการ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Active Learning @ Project - Based Leaning) ซึ่งจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน ๘๒ คน ณ ห้องประชุม อนันตาริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

S 4055509

2

3

5

S 4055504