เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

            21-22 ธันวาคม 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กล่าวรายงานฯ การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และแนวทางการเขียนประเด็นท้าทายในการเขียนข้อตกลงการประเมิน Performance Appraisal (PA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ชยพล เพชรพิมลและ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม และคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.กาญจนบุรีร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของคณะครูและนักเรียน นอกจากนี้ ท่าน ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้าเยี่ยมเยียมสร้างขวัญกำลังใจและมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (CO-VID-19) ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16