เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

         วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ วิทยากรบรรยายและนิเทศ ติดตาม “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่ายคุณธรรม พร้อมด้วยการแนะแนวทางการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากร รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาจาก ผศ.จรายุทธ์ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ดร.ณรงค์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

S 3793000

 

S 3792998

 

S 3793001