เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                              วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มอบหมายให้ ดร.ชยพล เพชรพิมล และ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด จัดอบรมโครงการ “สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมครูสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ” ให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 310 คน โดยวิทยากร ท่านดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการประสานงานจากคุณวิจักษณ์ บรรจงรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานตลาด บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

 

S 3653636

S 3653634