เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

      วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กล่าวรายงานการดำเนินอบรม วิทยากรโดย ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ดร.ชยพล เพชรพิมล และ อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ ให้การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หลักสูตรสมรรถนะเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การฝึกทักษะอาชีพ   การเป็นนักธุรกิจรายจิ๋วเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการเขียนประเด็นท้าทายในการเขียนข้อตกลง  การประเมิน Performance Appraisal (PA) ปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

S 3473438ท1S 3473437ท2

 

S 3473436ท3S 3473435ท4

 

S 3473434ท5S 3473433ท6

 

S 3473432ท7S 3473431ท9

 

S 3473430ท10S 3473428ท11