เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                      เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี page 0001

 

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยมุ่งเน้น ดังนี้ ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนำกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ ๒.พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning Cookbook สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท ๓.รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”๒๙๙ สุดยอด  BEST PRACTCE การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และนำผลงานเพื่อคัดเลือกและเผยแพร่เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๙ ปีของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ดร.ชยพล เพชรพิมล นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร จาก QR CODE

 

เกียรติบัตร BPAL

 


เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี page 0001เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี page 0001

 

 

เกียรติบัตร ดร. ณพิชญา เพชรพิมล page 0001  เกียรติบัตร ดร. ชยพล เพชรพิมล page 0001

 

 

เกียรติบัตร โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา page 0001 1   เกียรติบัตร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ page 0001

 

 

เกียรติบัตร นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ page 0001   เกียรติบัตร นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ 1 page 0001

 

 

เกียรติบัตร นายภูริชญา ไผ่ทอง page 0001   เกียรติบัตร นายภูริชญา ไผ่ทอง 1 page 0001

 

เกียรติบัตร โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา page 0001 1  เกียรติบัตร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ page 0001