เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยมีกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว และขอให้เขตตรวจราชการดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณานั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในนามประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ จำนวน ๑๔ โรงเรียน ได้พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เห็นควรประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของโรงเรียนในสังกัด ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๔ โรงเรียน ดังต่อไปนี้

                                               ๑. โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี
                                               ๒. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
                                               ๓. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
                                               ๔. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
                                               ๕. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
                                               ๖. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
                                               ๗. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
                                               ๘. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
                                               ๙. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
                                               ๑๐.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
                                               ๑๑. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
                                               ๑๒.โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
                                               ๑๓. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
                                               ๑๔. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
 
 
เกียรติบัตร 3 ดาว สพม.กาญจนบุรี page 0001