เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

se awards th

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีขอเชิญชวนให้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีความสนใจส่งผลงานเข้ารประกวดรับรางวัล "การศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิเทโรเพิ้อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕" เพื่อมอบรางวัลให้กับครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ของนักเรียน รายละเอียดได้ที่ www.ttsf.or.th