เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

3

                มหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แบ่งการรับสมัครเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๖๐๖๗,๐๙๒-๔๔๒-๘๐๐๐ CLICK !!!!