เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Untitled.png

หลักฐานเอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา-มารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
4. สำเนาสูติบัตร
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วยdownload