เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

header

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเตรียมการสำหรับประเมินคุณภาพภายนอก"

ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

3 มีนาคม พ.ศ.2565

ประกัน 3มีค.65